Regulamin

Regulamin Centrum Serwisowego

R E G U L A M I N

Centrum Serwisowego EVK Sp. z o.o.

 

 1. Centrum pełni rolę Gwaranta dla produktów zakupionych bezpośrednio w EVK Sp. z o.o. lub za pośrednictwem portali, które stanowią własność EVK Sp. z o.o., a także za pośrednictwem Sklepu EVK prowadzonego na portalu Allegro.pl
 2. Ogólne Warunki gwarancji jakimi objęte są produkty sprzedawane przez EVK Sp. z o.o. znajdują się pod adresem www.evk.pl
 3. Centrum świadczy również usługi serwisowe w zakresie napraw produktów nabytych u innych dostawców, które były lub są przedmiotem oferty EVK Sp. z o.o.
 4. W celu prawidłowego zgłoszenia produktu do naprawy należy przesłać Zgłoszenie naprawy na adres centrum.serwisowe@evk.pl
  Wzór Zgłoszenia znajduje się na końcu Regulaminu.
 5. Zgłoszenie naprawy należy przesłać przed wysłaniem produktu do naprawy.
 6. W odpowiedzi na Zgłoszenie naprawy, Centrum prześle na adres e-mail podany przez klienta w Zgłoszeniu naprawy Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, w którym znajdzie się:

– numer pod jakim Zgłoszenie zostało zarejestrowane w ewidencji Centrum; w ewentualnej korespondencji z Centrum klient zobowiązany jest posługiwać się tym numerem,

– opis procedury przesłania produktu do Centrum.

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki Centrum prześle klientowi na adres e-mail podany w Zgłoszeniu naprawy Dowód przyjęcia urządzenia.
 2. Po zakończeniu naprawy Centrum prześle klientowi na adres e-mail podany w Zgłoszeniu naprawy Protokół naprawy.
 3. Faktury za wykonane naprawy oraz za zwrot kosztów dostawy (w przypadku napraw pogwarancyjnych) Centrum przesyła w formie elektronicznej. Na życzenie klienta faktury mogą zostać wydrukowane i przesłane pocztą tradycyjną za opłatą w wysokości 25,- zł brutto.
 4. W przypadku napraw odpłatnych Gwarant zwraca Klientowi wymienione podzespoły lub całe urządzenie (gdy w zamian dostarczono inne).
 5. Po uzyskaniu zgody klienta wyrażonej na piśmie Gwarant może pozostawić u siebie podzespoły (urządzenia), o których mowa w pkt. 10 w celu poddania ich utylizacji.

 

UWAGI:

 1. Zgłoszenie naprawy, o którym mowa w pkt. 4, w którym nie wypełniono wszystkich pól nie zostanie zarejestrowane.
 2. Produkt przesłany do Centrum bez przesłania wcześniej Zgłoszenia naprawy, o którym mowa w pkt. 4 nie zostanie przyjęty do naprawy.
 3. Dostarczenie jak i zwrot urządzenia do siedziby Gwaranta odbywa się na koszt Gwaranta w przypadku naprawy gwarancyjnej. W przypadku naprawy odpłatnej lub w przypadku, gdy Gwarant nie stwierdzi usterki i urządzenie zostanie zwrócone klientowi bez przeprowadzenia czynności naprawczych, koszt dostarczenia i zwrotu ponosi klient.
 4. Centrum nie odbiera przesyłek nadanych w opcji „za pobraniem”.
 5. Klient powinien przed wysłaniem produktu do Centrum wykonać kopię danych znajdujących się w pamięci urządzenia. Wykonanie kopii przez Centrum jest usługą płatną. Koszt sporządzenia kopii jednego nośnika wynosi 50,- zł netto.
 6. Dostarczony produkt musi być czysty i spełniać podstawowe wymagania higieniczne. Zanieczyszczenia nie wynikające z normalnej eksploatacji będą usuwane przez Centrum odpłatnie. Koszt czyszczenia produktu wynosi 50,- zł netto.
 7. Wysłanie produktu do Centrum oznacza akceptację przez klienta niniejszego regulaminu.

 

Zgłoszenie naprawy

 

Podanie danych w tej rubryce jest wymagane w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy produktu zakupionego bezpośrednio w EVK Sp. z o.o. lub za pośrednictwem portali, które stanowią własność EVK Sp. z o.o. Kod klienta:

 

Nr dokumentu zakupu:

 

 

Nazwa klienta będącego właścicielem produktu (dotyczy klientów niebędących osobami fizycznymi) lub imię i nazwisko klienta będącego właścicielem produktu (dotyczy osób fizycznych)
Adres siedziby (adres zamieszkania) klienta

 

UWAGA! Na podane w tym miejscu dane zostanie wystawiona faktura

 

 

 

NIP  – podają tylko klienci niebędących osobami fizycznymi

Ulica:

 

numer domu i lokalu:

 

kod pocztowy:

 

nazwa miejscowości:

 

NIP:

Adres, na który Centrum powinno odesłać produkt (tylko w przypadku, jeżeli jest inny niż adres siedziby (adres zamieszkania)  

 

Adres e-mail, na który wysłany zostanie numer zgłoszenia i pod którym Centrum będzie mogło kontaktować się z klientem
Numer telefonu, który zostanie podany kurierowi przy odsyłaniu produktu
Dane dotyczące zgłaszanego produktu (rodzaj, producent)
Krótki opis zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu produktu (zamieszczona tu informacja może być pomocna pracownikom Centrum w zdiagnozowaniu usterki i jej przyczyn, co może znacząco wpłynąć na czas naprawy)

Comments are off this post